Ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngành Thuế tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Theo thống kê, ước cả năm, toàn tỉnh Vĩnh Long thu đạt 5.609 tỷ đồng, đạt 114,4% so với dự toán, tăng 1,87% so với cùng kỳ. Có 15 17 nguồn thu đạt, vượt dự toán: thu tiền sử dụng đất, phí lệ phí, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản,…
Tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

“Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020” được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016, là dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Đến nay, Dự án đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của địa phương.