Vĩnh Long:

Tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp


“Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020” được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/8/2016, là dự án thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Đến nay, Dự án đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí được phê duyệt trên 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng và 16 tỷ đồng còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp.

Mục tiêu chung của Dự án là xây dựng phong trào năng suất, chất lượng thông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm góp phần tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

Theo Dự án, việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn nhân lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Vĩnh Long đã phát triển có chọn lọc các ngành công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, thân thiện môi trường; góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm tăn gtrên 7,5%, nâng tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng GRDP đạt từ 35% trở nên vào năm 2020...

Bên cạnh đó, Ban Điều hành Dự án cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị giúp các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

Nhờ đó, các doanh nghiệp tham gia đã có nhận thức đúng về việc xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.

Đến nay, có thể nói, Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Long đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của Tỉnh.

Có thể kể ra rất nhiều doanh nghiệp đang có những bước thay đổi lớn trong việc tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành phù hợp sau khi tham gia Dự án. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại Hoàng Sơn Vĩnh Long. Đến nay, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đã giúp Công ty Hoàng Sơn Vĩnh Long phát triển vượt bậc.

Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và công cụ GHK đã giúp Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động, chứng minh năng lực của công ty thông qua việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong từng công đoạn sản xuất. 

Hay như tại Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đã xây dựng và áp dụng thành công nhiều hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001:2008 tích hợp hệ thống quản lý chất lượng môi trường 14001:2010. Cùng với đó, Công ty tiến hành chuyển đổi xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 + 5S vào tháng 9/2018. 

Trong quá trình triển khai tại doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần nâng cao được hình ảnh, uy tín của Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đối với khách hàng và đối tác; thúc đẩy hiệu quả làm việc của từng phòng ban, bộ phận cửa hàng trong toàn Công ty. Đồng thời, giảm thiểu tối đa các sai soát trong công việc do có các quy trình/hướng dẫn công việc; nâng cao sự tin tưởng nội bộ, thúc đẩy sự cố gắng của mỗi nhân viên...

Có thể nói, đến nay Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Long đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt của Tỉnh.