Ảnh hưởng của vốn lưu động và tài sản vô hình đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp xây dựng

Ảnh hưởng của vốn lưu động và tài sản vô hình đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp xây dựng

Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp bình phương tổng quát cho thấy: Kỳ phải thu khách hàng, kỳ luân chuyển hàng tồn kho, kỳ phải trả người bán, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, tỷ lệ tài sản vô hình có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành Xây dựng. Ngoài ra, khả năng thanh toán ngắn hạn không có ý nghĩa thống kê trong cả 4 mô hình nhưng tỷ lệ nợ trên tổng tài sản, tỷ lệ tài sản cố định, quy mô doanh nghiệp có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời.
Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mức độ tác động nặng nề của dịch Covid-19 lên doanh nghiệp và khó khăn của dòng tiền đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề xây dựng. Các doanh nghiệp xây dựng vốn chưa kịp hồi phục sau hậu khủng hoảng kinh tế năm 2018 thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thị trường bất động sản trong nước có những thăng trầm nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng.
Thực trạng và giải pháp quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp toàn cầu và ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp toàn cầu và ở Việt Nam

Quản trị vốn lưu động (VLĐ) là một yếu tố quan trọng trong tài chính doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính thanh khoản, rủi ro và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính đã gây áp lực ngày càng lớn lên các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của họ, do đó, việc tập trung vào tối ưu hóa khả năng thanh khoản và dòng tiền tự do của đơn vị là rất quan trọng. Nhiệm vụ của các nhà quản trị doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả và vòng quay VLĐ đồng thời đảm bảo khả năng sinh lời được duy trì. Bài viết tổng hợp tình hình quản trị VLĐ tại các doanh nghiệp, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị VLĐ.
Tài chính chuỗi cung ứng - Giải pháp hỗ trợ quản trị vốn lưu động và dòng tiền tại doanh nghiệp

Tài chính chuỗi cung ứng - Giải pháp hỗ trợ quản trị vốn lưu động và dòng tiền tại doanh nghiệp

Hoạt động tài chính chuỗi cung ứng kết nối các bên sản xuất, cung ứng và tiêu dùng, các công ty cung ứng và các tổ chức tín dụng sẽ cho phép các nhà cung cấp và phân phối tối ưu hóa quản lý vốn lưu động (VLĐ) bằng cách chuyển đổi các khoản phải thu và hàng tồn kho thành tiền mặt và tiếp cận tín dụng với chi phí thấp hơn. Bài viết đánh giá thực trạng về quản trị VLĐ và dòng tiền tại các doanh nghiệp, từ đó làm rõ vai trò của tài chính chuỗi cung ứng trong giải quyết bài toán về VLĐ; Đồng thời phân tích những đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến tài chính chuỗi cung ứng, làm cơ sở nhận diện hướng hành động để nâng cao hiệu quả của tài chính chuỗi cung ứng tại Việt Nam.