Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hiện nay

Nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò quyết định đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nhân lực khoa học, công nghệ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Do đó, trong nỗ lực thực hiện ba đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đặc biệt chú trọng vào các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ.
Kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Ðầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh là dự án giao thông có tính kết nối liên vùng duy nhất đến thời điểm này ở Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. TP. Hồ Chí Minh cùng ba tỉnh có dự án đi qua là Bình Dương, Ðồng Nai và Long An đang dồn sức, thể hiện sự quyết tâm cao nhất để triển khai thực hiện, nếu dự án được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này.
Phát triển tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Phát triển tài chính vi mô tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tài chính vi mô đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia thông qua sự hỗ trợ công cuộc xóa đói giảm nghèo. Ở Việt Nam, công tác xóa đói giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu của quốc gia đã được quan tâm triển khai thực hiện trong những năm qua. Tuy nhiên, kết quả đạt được tùy thuộc vào chính sách và tổ chức thực hiện trong mỗi giai đoạn, cho mỗi vùng, địa phương khác nhau. Tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, việc phát triển tài chính vi mô, bước đầu có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn cần tới các giải pháp hữu hiệu hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động của tài chính vi mô, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…
10 sự kiện logistics Việt Nam nổi bật năm 2019

10 sự kiện logistics Việt Nam nổi bật năm 2019

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật của ngành logistics Việt Nam năm 2019. Đây là những dấu ấn cho thấy năm 2019 tiếp tục là một năm ngành logistics có những bước phát triển mạnh mẽ.
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Tiếp tục cải cách thủ tục, thu hút FDI

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Tiếp tục cải cách thủ tục, thu hút FDI

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã và đang trở thành điểm đến của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện vốn FDI của vùng chiếm tới 43% tổng vốn FDI của cả nước, và các địa phương tiếp tiếp nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi.