Bảo đảm xử lý chất thải y tế đáp ứng yêu cầu về môi trường

Bảo đảm xử lý chất thải y tế đáp ứng yêu cầu về môi trường

Theo Văn phòng Chính phủ, ngày 10/6/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có Văn bản số 3641/VPCP-KGVX yêu cầu Bộ Y tế đẩy mạnh thực hiện đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế, nhất là tại các địa phương, bảo đảm việc xử lý chất thải y tế đáp ứng yêu cầu về môi trường theo quy định.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Ngày 27/4/2022, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 129/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.