VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
6 trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

6 trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận

Kể từ ngày 15/8/2021, công ty thông tin tín dụng sẽ bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận nếu rơi vào trong các trường hợp quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.

Sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

Tư vấn xử lý khi có sai sót về thông tin tín dụng

“Trao đổi thông tin tín dụng trong phạm vi khối APEC ngày càng trở nên cấp thiết”

Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam

Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp để hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này. Tên công ty phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, công ty thông tin tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

Một là, gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Hai là, vi phạm nghiêm trọng một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Ba là, không đảm bảo duy trì các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này sau khi thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14.

Bốn là, không khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Năm là, công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật.

Sáu là, công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM