VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tài sản trên 100 triệu đồng sẽ tổ chức bán theo hình thức đấu giá

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tài sản trên 100 triệu đồng sẽ tổ chức bán theo hình thức đấu giá

Đây là một trong những quy định thu hút sự quan tâm của dư luận được nêu tại dự thảo thông tư đang được Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện và được đánh giá là bước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các đơn vị liên quan khác.

DATC thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

DATC triển khai xây dựng, sửa chữa các trụ làm việc

Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

DATC bán cổ phần và nợ tại Công ty Xuất nhập khẩu Bình Định

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC); Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức cổ phần hóa hoặc bán doanh nghiệp có nợ phải thu và tài sản loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp;

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa có nợ loại trừ bàn giao về DATC, theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, ngày 15/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Cơ quan đại diện chủ sở hữu; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ; Các doanh nghiệp, tổ chức đang giữ hộ nợ, tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; Các doanh nghiệp, tổ chức có nợ và tài sản bàn giao theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, dự thảo thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Dự thảo thông tư nêu rõ, đối với các khoản nợ và tài sản loại trừ tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, DATC, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ, tài sản như đối với nợ, tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, DATC báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có nợ và tài sản xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Doanh nghiệp thực hiện xử lý tài chính đối với nợ và tài sản loại trừ theo quy định của pháp luật đối với từng hình thức chuyển đổi sở hữu.

Bên cạnh đó, về xử lý nợ và tài sản tiếp nhận, DATC thực hiện các hình thức xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận theo quy định tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP và Quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và phù hợp với các quy định hiện hành đối với từng hình thức xử lý nợ và tài sản. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất thì việc xử lý phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với tài sản (bao gồm cả tài sản bảo đảm khoản nợ) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên, DATC thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để tổ chức bán tài sản theo phương thức đấu giá theo quy định.

Đối với tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng, DATC quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận theo nguyên tắc giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì DATC thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định giá bán tài sản.

Đối với tài sản tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trường hợp cần thiết phải sửa chữa, nâng cấp để nâng cao hiệu quả xử lý theo quy định, DATC được sử dụng nguồn vốn kinh doanh để thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận, việc xử lý tài sản mất mát, thiếu hụt trong quá trình giữ hộ, quản lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản, việc tổ chức thực hiện…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM