Tăng cường công tác quản lý, giám sát và tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong năm 2013

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và trực tiếp là Bộ Tài chính, UBCKNN đã rất tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát và tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong năm 2013
Theo đó, trong năm 2012, UBCKNN đã hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như sau: Xây dựng Đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020; Triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc công ty chứng khoán; Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; Xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn về công bố thông tin, quản trị rủi ro…Công tác thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm trên thị trường chứng khoán cũng được chú trọng, triển khai nhằm xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng thời, UBCKNN cũng phối hợp với các Sở trong việc triển khai xây dựng các sản phẩm mới như Quỹ ETF, chứng quyền (Warrant), các sản phẩm trái phiếu mới nhằm tạo hàng hóa cho thị trường. Năm 2012 vừa qua, UBCKNN cũng triển khai nhiều hoạt động hợp tác song phương và đa phương với nhiều quốc gia và tổ chức tài chính trên thế giới như IOSCO, WB, ADB, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… nhằm tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2013, UBCKNN tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ chính thể hiện trên các hoạt động:

Thứ nhất, về cơ chế chính sách, đề án: Xây dựng Đề án Thị trường chứng khoán phái sinh và Nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh; Xây dựng Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Triển khai các đề án quản lý vốn gián tiếp, đề án tái cấu trúc thị trường trái phiếu.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý như xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Hoàn thiện để ban hành các Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế trong lĩnh vực chứng khoán; Thông tư về phí và lệ phí cho thị trường chứng khoán; Ban hành quy trình về quản trị rủi ro, quy định phân loại và quy chế cảnh báo sớm áp dụng cho công ty chứng khoán….

Thứ ba, triển khai tổng kết đánh giá việc thực hiện các quy định về nâng cao chuẩn mực niêm yết, tăng cường công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo về quản trị công ty, quản trị rủi ro; Phát triển các sản phẩm mới như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ ETF, quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung nhằm phát triển nhà đầu tư có tổ chức và tạo nhu cầu cho thị trường chứng khoán; Triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu; Triển khai công tác tái cấu trúc thị trường trái phiếu, đưa ra các sản phẩm mới về trái phiếu.

Thứ tư, về công tác quản lý, giám sát và tái cấu trúc thị trường chứng khoán: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc công ty chứng khoán theo mục tiêu đảm bảo sự ổn định của thị trường chứng khoán, không gây ra những xáo trộn lớn, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư; Tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của UBCKNN, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã chỉ đạo: Tái cấu trúc về hàng hoá trên thị trường nhằm nâng cao chất lượng, phát triển mở rộng các hàng hóa mới như các quỹ đầu tư, các sản phẩm về trái phiếu phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường; Cơ cấu lại các tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán như các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, thực hiện theo nguyên tắc thị trường, đúng chế độ và các căn cứ pháp lý; đặc biệt cần nghiên cứu việc tái cấu trúc các Sở Giao dịch tiến tới thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Cơ cấu lại các nhà đầu tư, tăng cường nhà đầu tư có tổ chức; Cơ cấu lại thị trường giao dịch, trong đó cơ cấu lại Sở Giao dịch Chứng khoán theo hướng tiếp cận thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, UBCKNN cũng cần thực hiện thanh tra, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về công tác quản trị rủi ro, hoạt động công bố thông tin, việc áp dụng các chuẩn mực kế toán – kiểm toán trong các báo cáo tài chính để xử lý nghiêm các vi phạm làm ảnh hưởng không tốt đến thị trường chứng khoán. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, phát triển đúng hướng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. (Nguồn: UBCKNN)