Tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Bộ Tài chính đã ban hành các Quyết định khen tặng và truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho các cá nhân đã có có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam cho các cá nhân nguyên là Công nhân, Chiến sỹ bảo vệ Nhà máy in tiền Khánh Thi, tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, Quyết định số 195/QĐ-BTC ngày 28/1/2013 truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho 52 cá nhân nguyên là Công nhân, Chiến sỹ bảo vệ Nhà máy in tiền Khánh Thi, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam; Quyết định số 196/QĐ-BTC ngày 28/1/2013 tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho 12 cá nhân nguyên là Công nhân, Chiến sỹ bảo vệ Nhà máy in tiền Khánh Thi, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.