Tăng vốn điều lệ Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giai đoạn 2014-2015, gồm 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định.

Tăng vốn điều lệ Công ty Mua bán nợ Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của DATC; xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ cho DATC; đề xuất xử lý trong trường hợp các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật không đủ để bổ sung vốn điều lệ cho DATC.

DATC (tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp) đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/06/2003 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do Ngân sách Nhà nước cấp và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/1/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ngày 29/4/2014, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu với vốn điều lệ là 2.481 tỷ đồng.

Các ngành nghề kinh doanh của DATC bao gồm: Mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; xử lý các khoản nợ và tài sản đã mua đã tiếp nhận theo quy định...

Bộ Tài chính quy định DATC phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư để mua các khoản nợ và tài sản đối với khách nợ là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu và lành mạnh hóa tình hình tài chính trong quá trình kinh doanh.

Bên cạnh đó, DATC cũng có nhiệm vụ tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước...

Trong quá trình đòi nợ, tùy từng trường hợp, DATC sẽ thực hiện cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ như khoanh nợ, giãn nợ; điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với khả năng trả nợ của khách nợ hoặc thực hiện tái cơ cấu lại doanh nghiệp cùng với việc chuyển nợ, tài sản thành vốn góp của DATC....