Thẩm quyền là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư?

Theo Chinhphu.vn

Bà Đinh Thụy Hồng Châu (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Dự án trên địa bàn huyện sử dụng vốn ngân sách, các gói thầu cần thực hiện trước khi duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thì thẩm quyền duyệt dự toán gói thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với dự toán các gói thầu xây dựng, chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.

Trường hợp vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt thì trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do người quyết định đầu tư phê duyệt.