Thanh toán tiền lương ngày nghỉ hàng năm

Theo chinhphu.vn

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Công ty TNHH WINNERS VINA về việc tính trả lương ngày nghỉ hàng năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động và điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương được trả tiền lương ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động thì người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm tại Điều 111, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112 Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hàng năm, nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hàng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì:

Trường hợp nếu công ty đã có kế hoạch nghỉ hàng năm (đã tham khảo ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn) và thông báo cho người lao động nghỉ nay người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào ngày nghỉ đó thì được trả lương ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu trên.