Thời gian tập sự không tính vào thời gian xét nâng bậc lương

Luật sư Trần Văn Toàn - VPLS Khánh Hưng (Hà Nội)

Bà Cao Phương Thảo tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng tại tỉnh Lào Cai. Bà Thảo có thời gian đóng BHXH là 10 tháng, hệ số lương là 2,34.

Tháng 12/2012, bà Thảo ký hợp đồng với Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, thời gian tập sự 3 tháng, hưởng 85% mức lương hệ số 2,34. Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp cho biết, đến tháng 3/2016 bà Thảo mới được nâng lên bậc 2 chuyên viên hệ số 2.67. Vậy, cách tính thời gian nâng lương cho bà Thảo nhưtrên có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng-Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

Vì thông tin chưa nêu rõ trường hợp bà Thảo được tuyển dụng vào viên chức, ký kết hợp đồng làm việc hay là người lao động ký kết hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, thời gian tập sự, thử việc áp dụng cho mỗi trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp được tuyển dụng vào viên chức, ký hợp đồng làm việc

Trường hợp được tuyển dụng vào viên chức, ký hợp đồng làm việc, thì chế độ tập sự áp dụng quy định tại Điều 27 Luật Viên chức (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012); Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/6/2012). Theo đó, thời gian tập sự tương ứng với các chức danh được bổ nhiệm từ 3 tháng đến 12 tháng và phải được ghi rõ trong hợp đồng làm việc.

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 15/12/2012 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 15/2/2013), người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên, trong thời gian đó đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự.

Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 12/2012 quy định về miễn thực hiện chế độ tập sự khi tuyển dụng viên chức tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV chưa có hiệu lực, do đó các đơn vị thường vận dụng quy định về miễn thực hiện chế độ tập sự khi tuyển dụng công chức nêu tại Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, trường hợp người được tuyển dụng đã làm những công việc phù hợp với chuyên môn và yêu cầu vị trí được tuyển dụng nhưng không có đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc thì phải thực hiện chế độ tập sự. Thời gian người được tuyển dụng đã làm việc, đóng BHXH với công việc phù hợp với chuyên môn, yêu cầu vị trí được tuyển dụng (nếu có, nhưng thời gian thấp hơn chế độ tập sự) thì được tính vào thời gian tập sự.

Nếu thời điểm tháng 12/2012, bà Thảo được tuyển dụng vào viên chức, ký kết hợp đồng làm việc với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp; mà trước khi được tuyển dụng bà Thảo đã có 10 tháng làm việc, đóng BHXH với mức lương bậc 1, hệ số 2,34 tại Công ty cao su Dầu Tiếng (tỉnh Lào Cai) với công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì thời gian 10 tháng đó được tính vào thời gian tập sự.

Đối với các vị trí việc làm yêu cầu trình độ chuẩn đại học thời gian tập sự là 12 tháng, vì vậy thời gian bà Thảo phải tiếp tục tập sự là 2 tháng. Đến ngày 1/3/2013, bà Thảo hoàn thành chế độ tập sự được hưởng 100% lương bậc 1 hệ số 2,34, thang lương viên chức loại A1, Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường lần sau được tính từ ngày 1/3/2013.

Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp công lập

Trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, thì không áp dụng chế độ tập sự như công chức, viên chức, mà áp dụng chế độ thử việc theo quy định của Bộ luật Lao động. Vào thời điểm tháng 12/2012 Bộ luật Lao động năm 2012 chưa có hiệu lực, áp dụng quy định về thử việc theo Điều 32 Bộ Luật lao động năm 1994, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao (công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên).

Nếu vào thời điểm tháng 12/2012 bà Cao Phương Thảo ký kết hợp đồng lao động với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, thì được xếp lương theo bảng lương hành chính của đơn vị sự nghiệp, trong thời gian thử việc 2 tháng được hưởng 85% của mức lương bậc 1 hệ số 2,34 là phù hợp quy định. Đến ngày 1/3/2013, bà Thảo hoàn thành chế độ thử việc được hưởng 100% mức lương bậc 1 hệ số 2,34, thang lương viên chức loại A1, Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường lần sau, được tính từ ngày 1/3/2013.

Thời điểm được xét nâng bậc lương

Căn cứ quy định về thời gian giữ bậc và tiêu chuẩn để xét nâng bậc thường xuyên nêu tại điểm a, khoản 1 và điểm b, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trường hợp bà Thảo được xếp lương vào chức danh có trình độ chuẩn đại học, hưởng 100% mức lương của bậc 1, hệ số 2,34 kể từ ngày 1/3/2013, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) kể khi giữ bậc và trong suốt thời gian giữ bậc lương đó bà Thảo được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì đến ngày 1/3/2016 bà Thảo được được xét nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,67.

Trả lời của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp về thời điểm xét nâng bậc lương đối với bà Cao Phương Thảo vào tháng 3/2016 là có cơ sở.