Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa thông báo tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc trung ương về việc thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính quản lý nguồn thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có thông báo mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất. Đồng thời, có Công văn số 11902/BTC-QLCS ngày 25/8/2014 hướng dẫn các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty về xử lý số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất.

Theo quy định tại Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS, từ thời điểm 01/7/2014 số hiệu tài khoản tiền gửi có sự thay đổi bổ sung mã cấp ngân sách và mã hạch toán chi tiết.

Do đó, Bộ Tài chính thông báo nội dung thông tin tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính như sau:

+ Mã tài khoản kế toán: 3941.0.9071257.00000

+ Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9071257

+ Tại: Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

Nội dung thông tin tài khoản trên đây thay thế thông tin tài khoản đã được hướng dẫn tại Công văn số 3110/BTC-QLCS ngày 11/3/2014 và Công văn số 11902/BTC-QLCS ngày 25/8/2014.