Thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh

Theo Báo Công thương

Việc đổi mới nội dung và hình thức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức sẽ lựa chọn đúng người có đủ năng lực, phẩm chất, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý công chức.

Tiếp theo Dự thảo Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Điểm đáng chú ý của Dự thảo Nghị định là việc thi nâng ngạch công chức được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh trong từng Bộ, tỉnh.

Căn cứ vào chỉ tiêu thi nâng ngạch được phân bổ, các Bộ, tỉnh xem xét cử công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi. Số lượng công chức được cử tham dự kỳ thi phải cao hơn so với chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan.

Ban soạn thảo cho biết, căn cứ vào kết quả kỳ thi, chỉ bổ nhiệm vào ngạch dự thi đối với số công chức bằng đúng số chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ, tỉnh và theo nguyên tắc chọn người giỏi hơn.

Theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức thì "Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức". Tuy nhiên, căn cứ quy định phân cấp quản lý công chức hiện hành và phạm vi, đối tượng công chức, Ban soạn thảo đề nghị Bộ Nội vụ chỉ chủ trì thi nâng ngạch công chức hành chính trong các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; công chức trong cơ quan của Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì; công chức chuyên ngành Bộ Nội vụ ủy quyền để các Bộ quản lý công chức chuyên ngành tổ chức chủ trì.

Cũng theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức, việc nâng ngạch phải thông qua kỳ thi nâng ngạch. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế, Ban soạn thảo cũng đề nghị quy định xét nâng ngạch đối với 2 trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, cơ quan quản lý công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của các đối tượng công chức này.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng đề xuất một số nội dung mới về căn cứ tuyển dụng công chức, các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức và quy định về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.