6 tháng đầu năm 2019:

Thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 342.869 tỷ đồng


Đây là thông tin được Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thông tin công bố tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 tổ chức 27/6.

Thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 342.869 tỷ đồng.
Thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 342.869 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 2 DN tái bảo hiểm và 14 DN môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản ước đạt 423.423 tỷ đồng (tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước); đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng (tăng 26,17%); tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng (tăng 16,08%); tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng (tăng 24,35%); tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng (tăng 28,8%); chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng (tăng 19,61%); phí thu xếp qua môi giới ước đạt 4.215 tỷ đồng; hoa hồng môi giới ước đạt 383 tỷ đồng, tăng 4,2%.

Ông Phùng Ngọc Khánh.
Ông Phùng Ngọc Khánh,
Cục trưởng Cục QLGSBH.

Tập trung tái cấu trúc thị trường bảo hiểm và các DNBH với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, công tác xây dựng các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện để các DNBH bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển hiệu quả…

Công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm cũng được đơn vị chú trọng. Trong đó, khuyến khích phát triển đa dạng các sản phẩm mới, có cơ chế khuyến khích các sản phẩm có ý nghĩa cộng đồng, an sinh xã hội, đa dạng hoá phát triển các sản phẩm phù hợp với xu thế kinh doanh...". 

Theo đó, đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các điều khoản phù hợp với thông lệ quốc tế để thực thi Hiệp định Tiến bộ và Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương – CPTPP. Đồng thời, triển khai các phương án đàm phán và tham gia các vòng đàm phán về mở cửa thị trường bảo hiểm, đánh giá thực thi cam kết quốc tế về bảo hiểm; duy trì và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế; các cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm nhằm tận dụng nguồn hỗ trợ kỹ thuật phục vụ đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ; phát triển sản phẩm bảo hiểm…

Bên cạnh đó, đã tham mưu cho Bộ Tài chính và Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách về bảo hiểm vi mô, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm rủi ro thiên tai, bảo hiểm tài sản công… 

Trong 6 tháng đầu năm, Cục QLGSBH đã trình Bộ cấp 01 giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Hà Nội cho công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc; thẩm định 3 hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Các DNBH tiếp tục mở thêm chi nhánh, hiện có khoảng 900 chi nhánh, văn phòng đại diện của các DNBH trên toàn quốc.