Thiếu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, một công ty bị phạt 125 triệu đồng

Minh Lâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco gồm có 7 thành viên, trong đó có một thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Trương Văn Minh, được bổ nhiệm ngày 12/4/2021.

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.
Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

Khoản 4, Điều 276, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo có tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 6 đến 8 thành viên. Như vậy, Hội đồng quản trị CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco phải có ít nhất 2 thành viên độc lập/không điều hành mới đảm bảo đúng luật.

Theo quy định của Khoản 6, Điều 15, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với vi phạm của CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco là từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco có tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/3/2023 là hơn 798 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex nắm giữ 51,92% tổng số vốn.