Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu nhà do bị mất

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Anh Tuấn (phamtuan65@...) đề nghị giải đáp thắc mắc về thời gian thực hiện niêm yết công khai thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định hiện hành.

Ông Tuấn được biết, theo khoản 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, đối với việc cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do bị mất thì, “Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư… người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận”.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính lại hướng dẫn, trong hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất gồm có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân…

Ông Tuấn hỏi, vậy thực hiện niêm yết công khai thông báo mất Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân là 30 ngày hay 15 ngày?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thành phần hồ sơ nộp thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất có Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bị mất Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã.

Như vậy, thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận là 15 ngày, thời gian kể từ ngày niêm yết thông báo đến khi người bị mất Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại là 30 ngày. Quy định này có 15 ngày sau niêm yết thông báo nhằm đảm bảo thời gian nhận và xử lý thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân sau khi niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận.