Thống nhất trong phân loại mã số thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Mã số hàng hóa xuất nhập khẩu trong Biểu thuế xuất nhập khẩu được gọi là mã số thuế. Nhiệm vụ của cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra tại thời điểm đăng ký tờ khải Hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro, hay kiểm tra sau thông quan đều phải thống nhất phân loại mã số thuế theo đúng chuẩn mực.

 Thống nhất trong phân loại mã số thuế
Để phân loại mã số thuế có hiệu quả, cần những chuyên viên Hải quan có năng lực. Nguồn: internet

Đây chính là sự can thiệp của cơ quan Hải quan trong các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và chính điều này đã đặt ra những thách thức cho cơ quan Hải quan phải tìm kiếm để duy trì mức độ cao trong việc thống nhất phân loại mã số thuế.

Trong thời đại “hải quan điện tử” thì khối lượng và tốc độ giao dịch đã làm thay đổi vai trò và chức năng của cơ quan Hải quan luôn phải đáp ứng được những quy trình giao dịch hiện đại. Các vấn đề như nguyên tắc giao dịch không rõ ràng hay sự thiếu thốn nguồn lực sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thống nhất phân loại mã số thuế.

Vậy làm thế nào để phân loại mã số thuế có hiệu quả và tạo ra được sự nhất quán? Câu trả lời chính là việc phân loại phải được thực hiện bởi những chuyên viên có năng lực. Những chuyên viên này sẽ duy trì thành công “cơ sở hạ tầng” của phân loại. Không có bất cứ một quy trình nào tồn tại được nếu không tính toán đến sự tận tụy và sự thống nhất phối hợp trong công việc.

Những chuyên viên này phải được đào tạo tại các trường kỹ thuật chuyên ngành, được đào tạo cơ bản về phương pháp phân loại và một điều cần phải nói là phải trải qua thực tế công tác nghiệp vụ để đủ “đẳng cấp nghề nghiệp”.

Công tác tuyên truyền cũng là một biện pháp trong việc thống nhất phân loại mã số thông qua Biểu thuế xuất nhập khẩu, chú giải chi tiết HS được biên dịch ra tiếng Việt, các văn bản hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hải quan, các hướng dẫn về phân loại của Ủy ban phân loại – WCO sau từng phiên họp. Các văn bản nêu trên có thể qua hình thức phát hành để bán, đăng trên tập san của Viện Nghiên cứu khoa học hải quan hoặc trên hệ thống thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Đây chính là cơ chế quan hệ với công chúng qua giao dịch cộng đồng để cho nhiều nguồn thu thập thêm và sàng lọc thông tin. Công tác tuyên truyền còn có thể thông qua các lớp đào tạo cơ bản và chuyên sâu từng mảng chuyên đề về HS cho chuyên viên Hải quan đang làm công tác đăng ký và kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và cho các đại lý khai thuê để gia tăng kiến thức cho họ. Việc tuyên truyền còn có thể được thực hiện khi tham gia vào các Hiệp hội của doanh nghiệp nhằm nắm bắt  các vướng mắc về phân loại mã số thuế qua các buổi hội thảo.

Hiện tại, Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh là Hội viên danh dự của Hiệp hội sơn- mực in Việt Nam, Hiệp hội phân bón Việt Nam, Hiệp hội nhựa Việt Nam và Hiệp hội kính Việt Nam. Công tác Hải quan hòa nhập với doanh nghiệp sẽ mong có được hiệu quả tốt. Việc thống nhất phân loại còn được thông qua các phiên họp của Hội đồng tư vấn về phân loại của Tổng cục Hải quan.

Vai trò của từng thành viên trong Hội đồng rất quan trọng vì mỗi một ý kiến trong Hội đồng sẽ thể hiện sự góp ý về phân loại mã số đối với những mặt hàng cần tranh luận. Muốn có hiệu quả thì từng thành viên phải là những chuyên gia thực sự về phân loại, khi đưa ra ý kiến phải dẫn chứng rõ ràng từ các tài liệu tin cậy. Văn bản hướng dẫn về phân loại của Tổng cục Hải quan sẽ được áp dụng không những cho toàn Ngành mà sẽ là thông tin cho các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu mặt hàng tương tự.

Biện pháp cuối cùng trong việc thống nhất phân loại là vai trò của Phòng Thí  nghiệm Hải quan– cơ quan ban hành các kết quả phân tích rõ ràng để phán quyết kết quả phân loại. Hơn 10 năm qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, vai trò của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu đã từng bước giải quyết các yêu cầu phân tích phân loại của các đơn vị Hải quan và bản thân Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu đã trưởng thành theo bước tiến chung của toàn Ngành.