Nghị quyết số 96/NQ-CP:

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công


Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 12/06/2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công do Chính phủ ban hành. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 96/NQ-CP.