Thông tư số 13/2020/TT-BTC:

Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ


Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2020/TT-BTC.