Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2014 ước tính đạt 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 30,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 163,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3%; thu từ dầu thô 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 40,3 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 54 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 36,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 35 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7%; thuế thu nhập cá nhân 15,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33%; thuế bảo vệ môi trường 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,2%; thu phí, lệ phí 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2014 ước tính đạt 266,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 37 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 194,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; chi trả nợ và viện trợ 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,1%.