Thu, chi ngân sách nhà nước tháng 8/2016

Nguồn: Bộ Tài chính

Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8/2016 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% (giảm 28,9 nghìn tỷ đồng) so với tháng 7; Lũy kế thu 8 tháng đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước đạt 53,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng (- 34,8%) so với tháng trước, lũy kế thu 8 tháng ước đạt 523,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2015.

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 3,75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 360 tỷ đồng (+ 10,6%) so với tháng trước, lũy kế thu 8 tháng ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 43,2% so cùng kỳ năm 2015; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8 ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1,16 nghìn tỷ đồng (-5,1%) so với tháng trước, lũy kế thu 8 tháng ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN thực hiện tháng 8/2016 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt 770,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện 8 tháng đạt 120,85 nghìn tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán năm, tăng 9,6% cùng kỳ năm 2015; Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 8 tháng đạt 104,2 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán năm, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2015; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính thực hiện 8 tháng đạt 540,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/08/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 239.284,5 tỷ đồng, bằng 95,7% kế hoạch năm. Trong tháng 8/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 32.406,2 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.