Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhân tố vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tuy nhiên sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này thường xuyên gặp khó khăn, vướng mắc trong huy động vốn do những rào cản thể chế. Bài viết này tập trung làm rõ kinh nghiệm hoàn thiện thể chế huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trung Quốc, Malaysia, từ đó, rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.
Giải pháp huy động vốn đầu tư cho ngành Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Giải pháp huy động vốn đầu tư cho ngành Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Để ngành Thủy sản tỉnh Quảng Nam phát triển bền vững trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó việc huy động vốn cho ngành Thủy sản là vấn đề then chốt cần ưu tiên nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc còn tồn tại trong suốt thời gian qua. Đồng thời, cần xây dựng các chính sách ưu đãi, các quỹ hỗ trợ phát triển, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, xúc tiến thương mại để từng bước đưa ngành Thủy sản trở thành ngành kinh tế mạnh, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam.