Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính quản lý Quỹ tích lũy trả nợ

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ. Quỹ tích lũy trả nợ là quỹ thuộc ngân sách nhà nước (NSNN), được Chính phủ thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự phòng của NSNN phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính quản lý Quỹ tích lũy trả nợ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Quỹ có các nguồn thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Quản lý nợ công, gồm: Thu hồi nợ từ các khoản vay về cho vay lại của Chính phủ; phí bảo lãnh Chính phủ; thu hồi các khoản tạm ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ theo quy định của Chính phủ; khoản tạm ứng vốn và lãi từ cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ; lãi tiền gửi hoặc uỷ thác quản lý nguồn vốn của Quỹ tích lũy trả nợ; Các khoản thu hợp pháp khác.

Nguồn tiền ứng trước từ Quỹ được thanh toán trực tiếp cho người cho vay

Việc sử dụng Quỹ được quy định như sau: Đối với việc chi hoàn trả NSNN các khoản NSNN đã ứng trả nợ cho các khoản vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại: Thực hiện định kỳ hàng tháng trên cơ sở các chứng từ trả nợ, trong đó tách riêng phần trả nợ cho các khoản vay về cho vay lại. Thời điểm hoàn trả chậm nhất vào ngày 5 của tháng tiếp theo, riêng đối với các khoản dự kiến hoàn trả của tháng 12 sẽ được hoàn trả NSNN trước ngày 30/12. Số hoàn trả chính thức của tháng 12 sẽ được đối chiếu và chuyển trả trực tiếp trong tháng 1 của năm tiếp theo.

Được ứng trả thay cho người được bảo lãnh trong trường hợp người bảo lãnh chưa trả hoặc không trả được toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ nợ phải trả: Thực hiện theo các quy định tại Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ hiện hành và các cam kết tại các Thư bảo lãnh đã phát hành. Nguồn tiền ứng trước từ Quỹ được thanh toán trực tiếp cho người cho vay. Đồng thời, Bộ Tài chính ký Hợp đồng ứng vốn với người được bảo lãnh để ứng vốn. Người được bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả Quỹ theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng ứng vốn với Bộ Tài chính.

Trường hợp do khoản ứng trả thay quá lớn và Quỹ không đủ nguồn, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm ứng từ NSNN để chi trả phần còn thiếu. Quỹ có trách nhiệm hoàn lại ngay NSNN khoản tạm ứng khi có đủ nguồn. Ngoài ra, trường hợp ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ và nợ được Chính phủ bảo lãnh nhằm giảm thiểu chi phí đi vay thì thực hiện theo các đề án cơ cấu lại nợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quỹ còn được chi trong các khoản ứng vốn khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể dành tối thiểu 80% nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho NSNN vay

Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ được quy định như sau: Nguồn tiền của Quỹ còn dư sau khi đã cân đối sử dụng cho các mục đích chi trên là nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ. Nguồn vốn này phải được bảo toàn và phát triển thông qua các nghiệp vụ quản lý.

Theo đó, được cho NSNN vay hoặc mua trái phiếu Chính phủ theo khả năng cân đối nguồn của Quỹ. Ngoài ra, có thể gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính trong nước có uy tín do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho Bộ Tài chính trên cơ sở chào lãi suất cạnh tranh.

Bên cạnh đó, có thể dành tối thiểu 80% nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trên để cho NSNN vay, mua trái phiếu Chính phủ và gửi tại các ngân hàng, tổ chức tài chính của Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cũng có thể được sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý vốn của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước có uy tín của Việt Nam theo đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ; đồng thời tổ chức giám sát việc quản lý Quỹ theo các quy định tại Quy chế này. Quỹ cũng chịu sự kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm toán NSNN. Quỹ không được tổ chức thành lập pháp nhân riêng.

Về công tác quản lý và điều hành Quỹ, Quy chế nêu rõ: Quỹ không tổ chức thành lập pháp nhân riêng. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm người làm chủ tài khoản, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và phân công một số cán bộ làm nhiệm vụ quản lý Quỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản lý, điều hành Quỹ và nhiệm vụ quyền hạn của chủ tài khoản, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý Quỹ có liên quan.