Thúc đẩy hiệu quả thu thuế xuất nhập khẩu qua hệ thống ngân hàng thương mại

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan đang đặt mục tiêu nâng số ngân hàng thương mại tham gia thu thuế xuất nhập khẩu từ 17 đơn vị hiện nay lên 60 đơn vị…, nhằm tăng nâng cao hiệu quả quản lý Ngân sách Nhà nước, đơn giản hóa thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp.

Thúc đẩy hiệu quả thu thuế xuất nhập khẩu qua hệ thống ngân hàng thương mại
Tổng cục Hải quan đang đặt mục tiêu nâng số ngân hàng thương mại tham gia thu thuế xuất nhập khẩu từ 17 đơn vị hiện nay lên 60 đơn vị.Nguồn: internet
17 Ngân hàng thương mại tham gia thu thuế xuất nhập khẩu (XNK)

Từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Trọng tâm là việc triển khai thành công dự án hiện đại hóa thu nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) giữa 4 cơ quan Thuế - Hải quan – Kho bạc – Tài chính và dự án phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

Đến nay, ngành Hải quan đã ký thỏa thuận phối hợp thu thuế XNK với 17 ngân hàng thương mại. Công tác trao đổi thông tin về việc nộp thuế của doanh nghiệp (DN) giữa cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện 100% giao dịch bằng phương thức điện tử có chữ ký số.

Số lượng giao dịch nộp thuế vào NSNN thông qua cổng thanh toán điện tử giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng trong những năm qua thường đạt trên 50% số thuế của ngành Hải quan.

Trong 7 tháng của năm 2014, số lượng tờ khai thanh toán qua cổng thanh toán điện tử đạt 411.390/917.383, chiếm tỷ lệ gần 45%, tương ứng số thuế thu được là 77.438 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 55% tổng thu thuế XNK.

Về kế hoạch trước mắt, ngành Hải quan đã không ngừng nỗ lực tiến hành cải cách, hiện đại hóa nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan. Bên cạnh, việc tăng cường hợp tác hiệu quả hơn với 17 ngân hàng, ngành Hải quan đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để ký tiếp với 3 ngân hàng, chuẩn bị triển khai hợp tác với 7 ngân hàng khác...

Hiệu quả hơn trong thu nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN)

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản ngày (14/8/2014) yêu cầu một số ngân hàng thương mại khắc phục một số hạn chế trong quá trình triển khai, nâng cao hiệu quả phối hợp thu NSNN.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thu thuế và thu khác, bảo lãnh thuế bằng điện tử trên tất cả các chi nhánh, điểm giao dịch mà các ngân hàng đã đăng ký giao dịch thanh toán, bảo lãnh điện tử với ngành Hải quan.

Trước đó, theo phản ánh của một số cục hải quan địa phương thì người khai hải quan đã nộp thuế tại một trong các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận thu NSNN với Tổng cục Hải quan nhưng thông tin nộp thuế không được cập nhật hoặc cập nhật chậm vào Cổng Thanh toán điện tử của hải quan. Việc này đã làm ách tắc và không thông thoáng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các ngân hàng chỉ đạo các chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng (kể cả các điểm thu nộp ngân sách do KBNN ủy quyền) khi thực hiện thu tiền hoặc chuyển tiền của DN để nộp thuế cho cơ quan hải quan thì khai thác số phải thu và cập nhật thông tin nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào Cổng thanh toán thuế điện tử của hải quan ngay sau khi thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế.

Điều 3, Điều 4 của thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại đã quy định cụ thể về trách nhiệm các bên và nguyên tắc thực hiện. Trong khi đó, đối với từng giao dịch ngân hàng thương mại đã nhận được đủ thông tin trả về từ Cổng thanh toán điện tử của Hải quan thì sau khi hạch toán vào tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng, ngân hàng thương mại tạo và gửi ngay thông điệp xác nhận các thông tin liên quan đến khoản thu sang Cổng Thanh toán điện tử của hải quan.../.