Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Theo VPCP

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường công tác chỉ đạo; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kết quả CCHC...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong năm 2015, công tác CCHC đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Các lĩnh vực cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đạt được kết quả rõ rệt, thiết thực, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về kết quả CCHC.

Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng trực tiếp, tập trung, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

Cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Không thành lập phòng trong Vụ

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy định không thành lập phòng trong Vụ hoặc thành lập phòng mới trong Cục; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; nghiên cứu đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong công tác tuyển dụng.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai xã hội hóa dịch vụ công, đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng.../.