Nghị quyết số 02/NQ-CP:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia


Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Chính phủ ban hành.

Nghị quyết  này quy định về việc tiếp  tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Nghị quyết  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 02/NQ-CP.