Tiếp nhận xe ô tô do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biếu, tặng, tài trợ phải đúng pháp luật

PV.

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 9420/BTC-QLCS gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận xe ô tô do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biếu, tặng, tài trợ.

Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2967/VPCP- KTTH của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận xe ô tô do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biếu, tặng, tài trợ, Bộ Tài chính thông báo các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các pháp luật khác có liên quan khi có tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biểu, tặng, tài trợ xe ô tô cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Tại Văn bản số 9420/BTC-QLCS, Bộ Tài chính nêu rõ, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ô tô do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biểu, tặng, tài trợ, để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, thống nhất, công khai, minh bạch, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.