Tiếp tục chỉ đạo thực hiện bảo hiểm nông nghiệp thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long

PV.

(Tài chính) Ngày 29/1, tại TP.Hồ chí Minh, liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp với các tỉnh thực hiện thí điểm bảo hiểm thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) thủy sản.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện bảo hiểm nông nghiệp thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Tại cuộc họp, các ban chỉ đạo địa phương cho biết, thời gian qua, việc thực hiện BHNN đối với thủy sản tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Bến Tre đã phát sinh một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý, giám sát, bồi thường, công tác giám sát rủi ro và phòng chống trục lợi bảo hiểm cần được chỉ đạo chấn chỉnh. Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, đây là công tác có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm ý nghĩa và sự phát triển bền vững của chương trình thí điểm.

Tại cuộc họp này, một số ý kiến lo ngại nếu các Ban chỉ đạo BHNN địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm không nâng cao hơn nữa vai trò chủ đạo trong công tác thực hiện và nếu người dân không hiểu hết quy trình, nguyên tắc bảo hiểm dẫn tới thắc mắc, khiếu kiện kéo dài… sẽ cản trở việc triển khai mô hình ra diện rộng. Khi đó, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là người nuôi trồng thủy sản khi không còn cơ hội được sử dụng phương thức bù đắp rủi ro tài chính tiên tiến, hiện đại này trong sản xuất.

Sau khi ghi nhận ý kiến tham gia của các bên liên quan, liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thống nhất các nguyên tắc và phương thức cụ thể để tiếp tục chỉ đạo thực hiện BHNN trong thời gian tới. Theo đó, ngoài việc tiếp tục kiên định tuân thủ nguyên tắc bồi thường theo thực tế thiệt hại của Luật Kinh doanh bảo hiểm, cần phải khẳng định trách nhiệm chủ đạo của các Ban chỉ đạo BHNN địa phương và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp Bộ, tuy hành lang pháp lý cho hoạt động BHNN vận hành đã được ban hành kịp thời, đầy đủ và nhanh chóng nhưng vẫn cần có những chỉnh sửa cần thiết hơn, dễ áp dụng hơn vào thực tiễn. Trong thời gian tới, các điều khoản, quy tắc bảo hiểm sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng thắt chặt, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật nhằm loại bỏ các tác động có thể dẫn tới động cơ trục lợi trong việc thực hiện BHNN tại các địa phương.

Về quan điểm triển khai, theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện BHNN cần đặc biệt chú ý một số vấn đề như:

Thứ nhất, cần quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn, làm đến đâu chắc chắn đến đó vì bảo hiểm nông nghiệp là một chính sách mới và có liên quan đến lợi ích của người dân.

Thứ hai, nắm chắc chính sách, chế độ của Nhà nước đã ban hành đối với thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp, tổ chức hướng dẫn cụ thể để các địa phương, các đơn vị triển khai thống nhất; Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có điều chỉnh cơ chế, chính sách và biện pháp giải quyết phù hợp.

Thứ ba, quản lý giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng chính sách, giải quyết bồi thường đúng chế độ quy định đảm bảo lợi ích người dân, quản lý chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí của Ngân sách nhà nước cũng như kinh phí của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra, về phía trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng thống nhất cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung triển khai thực hiện:

Một là, Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc ban hành quy trình sản xuất canh tác, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản phù hợp với điều kiện của địa phương.

Hai là, Chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống thiên tai, bệnh dịch làm rõ quy trình công bố, xác nhận bệnh dịch quy định rõ thẩm quyền công bố xác nhận bệnh dịch, xác nhận mức độ thiệt hại được bảo hiểm.

Ba là, Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nhiệm vụ liên quan để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện.

Bốn là, Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc chỉ đạo, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện thí điểm bảo hiểm trong nông nghiệp và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với  Bộ Tài chính cần tập trung triển khai thực hiện:

Một là, Chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm tích cực triển khai bảo hiểm nông nghiệp, hình thành hệ thống mạng lưới đại lý, cộng tác viên, tổ chức khai thác hợp đồng bảo hiểm chặt chẽ, an toàn.

Hai là, Chỉ đạo Sở Tài chính trong việc tập hợp kinh phí hỗ trợ cho người dân đúng chế độ, giải quyết kinh phí cho các ban chỉ đạo.

Ba là, Thực hiện kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; kiểm tra, giám sát việc cấp kinh phí hỗ trợ, việc cấp kinh phí tư vấn và tuyên truyền.

Bốn là, Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, tổng kết chương trình thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

Về công tác kiểm tra, giám sát cũng cần chú ý ba vấn đề trọng tâm như:

Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại các địa phương. Trong năm 2013, Bộ Tài chính tiếp tục kiểm tra, nắm tình hình triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại các địa phương.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại các địa phương;

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức các đoàn công tác chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại các địa phương.

Ngoài ra, liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động tổ chức, hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện công tác tuyên truyền tình hình triển khai thí điểm bảo hiểm tại các địa phương, các huyện xã, tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm hiểu rõ cơ chế, chính sách, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm.