Tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Đức Mạnh

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 78/BC-BTC gửi Bộ Nội vụ về việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả trong việc sắp xếp ĐVSNCL thời gian tới.

Từ năm 2015 đến nay, số lượng ĐVSNCL thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm 10 đơn vị.
Từ năm 2015 đến nay, số lượng ĐVSNCL thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm 10 đơn vị.

Bộ Tài chính kiến nghị cơ quan thẩm quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy của ĐVSNCL bảo đảm thống nhất về thẩm quyền thành lập, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ quản lý nhà nước, giảm gánh nặng ngân sách; Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp theo ngành, lĩnh vực; hướng dẫn triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của từng ngành, lĩnh vực làm cơ sở thực hiện quy hoạch mạng lưới ĐVSN và ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Xây dựng mục tiêu sắp xếp, giảm các ĐVSNCL đối với các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2025 và đến năm 2030, đảm bảo tính kế thừa; đồng thời giao bộ, ngành, địa phương rà soát, thực hiện sắp xếp các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý theo lộ trình.

Báo cáo số 78/BC-BTC nêu rõ, Bộ Tài chính hiện có 8 ĐVSNCL thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo; 2 đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; 10 đơn vị lĩnh vực thông tin truyền thông, trong đó 6 đơn vị báo chí; 3 đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin; và 9 đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác.

Được biết, trước đó Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực về kết quả thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL thuộc Bộ giai đoạn 2015-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thời gian tới. Số lượng ĐVSNCL thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm 10 đơn vị, từ 36 (năm 2015) xuống còn 26 (chưa tính 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành) so với hiện nay (tương đương giảm 28% số lượng ĐVSN) do đã tổ chức lại, giải thể.