Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%

PV.

Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Báo cáo về điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng năm 2016 và phương hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ đến cuối năm.

Tín dụng 6 tháng đầu năm 2016 tăng 8,16%. Nguồn: internet
Tín dụng 6 tháng đầu năm 2016 tăng 8,16%. Nguồn: internet
Cụ thể, NHNN cho biết tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%, cao hơn cùng kỳ năm 2015 (6 tháng đầu năm 2015 tăng 7,86%), phù hợp với chỉ tiêu định hướng 18-20% của cả năm, cơ cấu tín dụng phù hợp chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ.

Từ nay đến cuối năm, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp cân đối duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay trong trường hợp lạm phát ổn định.

NHNN sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn, hiệu quả; tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp; kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện các giải pháp tạo điều kiện trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng.