Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong tháng Tám, cả nước có 9282 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 80 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 112,8 nghìn người, tăng 13,7%.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,2%; số vốn đăng ký tăng 28,7%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 28,9%. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm nhẹ do thời gian này trùng với thời điểm tháng Bảy âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, với số vốn đăng ký và vốn bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước cho thấy các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế.

Trong tháng, cả nước có 2005 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,1% so với tháng trước; có 5092 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1531 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 3561 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 14,2%; có 1057 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 15,5%.

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 73404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 857,2 nghìn người, bằng 98,2% cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 8 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký: Kinh doanh bất động sản tăng 101,3% về số doanh nghiệp và tăng 268,4%  về vốn đăng ký; khai khoáng tăng 8,8% và tăng 247%; thông tin và truyền thông tăng 15,2% và tăng 183%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 21,5% và tăng 120%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24% và tăng 106,7%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 74% và tăng 65,8%; hoạt động dịch vụ khác tăng 46,7% và tăng 111,1%; giáo dục và đào tạo tăng 41,9% và tăng 21,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 24,6% và tăng 35,1%...

Riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký giảm 22,1%.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng năm nay còn có 1024,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, nâng tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng đạt 1592,5 nghìn tỷ đồng.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay là 18711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước (8 tháng năm 2015 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2014). Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng là 7479 doanh nghiệp, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014), trong đó có 6974 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,2% và tăng 18,7%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 2999 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,1%); 2232 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,8%); 1255 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,8%); 991 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) và 02 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng năm nay là 40419 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14924 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 32,7% và 25495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 8,3%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 5611 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 37,6%); 5102 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 34,2%); 2602 công ty cổ phần (chiếm 17,4%); 1608 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,8%) và 01 công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 10538 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,3%); 8012 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,4%); 4599 công ty cổ phần (chiếm 18,0%) và 2346 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,2%).

Theo lĩnh vực hoạt động, có 40,1% số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 44,9% số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể hoạt động trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; tiếp đến là ngành xây dựng với tỷ lệ tương ứng là 14,6% và 12,6%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 13,2% và 11,2%; các ngành còn lại chiếm tỷ lệ tương ứng là 32,1% và 31,3%.