Tình hình kinh tế đầu tư và thu, chi NSNN 4 tháng đầu năm 2013

Theo Tổng Cục Thống kê

Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2013 ước tính đạt 15677 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3562 tỷ đồng; vốn địa phương 12115 tỷ đồng. Tính chung bốn tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 51374 tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2012, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 10984 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch năm và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1627 tỷ đồng, bằng 25,1% và giảm 19%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 952 tỷ đồng, bằng 21,5% và giảm 20,7%; Bộ Xây dựng 407 tỷ đồng, bằng 20,1% và giảm 10%; Bộ Y tế 199 tỷ đồng, bằng 22,5% và giảm 26,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 173 tỷ đồng, bằng 24,7% và giảm 25,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 134 tỷ đồng, bằng 26,3% và giảm 16,2%; Bộ Công Thương 90 tỷ đồng, bằng 28,7% và giảm 19,1%.

Vốn địa phương quản lý đạt 40390 tỷ đồng, bằng 26,4% kế hoạch năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư thực hiện của một số địa phương như sau: Hà Nội đạt 5379 tỷ đồng, bằng 19,5% kế hoạch năm và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2012; thành phố Hồ Chí Minh 3639 tỷ đồng, bằng 21,2% và tăng 5,1%; Đà Nẵng 1455 tỷ đồng, bằng 27,2% và giảm 25,5%; Vĩnh Phúc 1196 tỷ đồng, bằng 39,9% và tăng 13,8%; Bà Rịa-Vũng Tàu 1154 tỷ đồng, bằng 26,2% và tăng 13,1%; Thanh Hóa 1072 tỷ đồng, bằng 34,2% và tăng 0,9%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/4/2013 đạt 8219,1 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm: Vốn đăng ký của 341 dự án được cấp phép mới đạt 4873,1 triệu USD (giảm 10,5% số dự án và tăng 14,6% số vốn so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung của 121 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước với 3346 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện bốn tháng đầu năm 2013 ước tính đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong bốn tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với số vốn đăng ký đạt 7412,9 triệu USD, chiếm 90,2% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 307,1 triệu USD, chiếm 3,7%; các ngành còn lại đạt 499,1 triệu USD, chiếm 6,1%.

Cả nước có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới trong bốn tháng, trong đó Thái Nguyên có số vốn đăng ký lớn nhất với 2000 triệu USD, chiếm 41% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Định 1009,5 triệu USD, chiếm 20,7%; Bình Dương 447,2 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai 282,8 triệu USD, chiếm 5,8%; Vĩnh Phúc 256 triệu USD, chiếm 5,3%.

Trong số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới vào Việt Nam bốn tháng đầu năm nay, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 2300,8 triệu USD, chiếm 47,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Liên bang Nga 1015,2 triệu USD, chiếm 20,8%; Nhật Bản 656,2 triệu USD, chiếm 13,5%; Thái Lan 298,1 triệu USD, chiếm 6,1%; Hàn Quốc 132,9 triệu USD, chiếm 2,7%...

Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/4/2013 ước tính đạt 201,4 nghìn tỷ đồng, bằng 24,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa 133,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,5%; thu từ dầu thô 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 32 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 40,1 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 31,3 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 28,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9%; thu thuế thu nhập cá nhân 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,3%; thu thuế bảo vệ môi trường 3,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6%; thu phí, lệ phí 2,7 nghìn tỷ đồng, bằng 25,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/4/2013 ước tính đạt 258 nghìn tỷ đồng, bằng 26,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 47,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 46,5 nghìn tỷ đồng, bằng 27,3%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước tính đạt 182,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27%; chi trả nợ và viện trợ 28,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8%.