Tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015

Theo nfsc.gov.vn

Kinh tế thế giới năm 2015 tiếp tục đà phục hồi nhưng chậm hơn dự báo. Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi với đóng góp quan trọng của khu vực sản xuất, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo.

Tăng trưởng phục hồi khuyến khích tiêu dùng và đầu tư tư nhân; Ổn định vĩ mô được duy trì, lạm phát ổn định ở mức thấp, ệ thống tài chính ổn định... Điều này giúp củng cố niềm tin tiêu dùng, kinh doanh và đầu tư.

Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn như tình trạng nhập siêu, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn và thu ngân sách nhà nước tăng chậm.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia.

Mờ Quý độc giả quan tâm download nội dung báo cáo:bccp201506_MFPV.pdf