Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước quý I/2014

Theo gso.gov.vn

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/03/2014 ước tính đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 20,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 109,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4%; thu từ dầu thô 20,5 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 26,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 34,8 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 22,9%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 24,2 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6%; thuế thu nhập cá nhân 10,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8%; thuế bảo vệ môi trường 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5%; thu phí, lệ phí 2 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2014 ước tính đạt 184,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 28,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 28 nghìn tỷ đồng, bằng 17,7%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 132,1 nghìn tỷ đồng, bằng 18,8%; chi trả nợ và viện trợ 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7%.