Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 11 năm 2014

Theo mof.gov.vn

Về dự toán thu ngân sách nhà nước

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán; bằng 93,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội. Trong đó:

a) Thu nội địa: tháng 11 ước đạt 42,49 nghìn tỷ đồng; tăng 4,3% so với tháng 10, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế thu 11 tháng đạt 534,3 nghìn tỷ đồng, bằng 99,1% dự toán, bằng 93,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội. (trong đó đã thu vào NSNN khoảng 43,35 nghìn tỷ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) số quyết toán năm 2013 và phát sinh 3 quý đầu năm 2014).

Có 10/14 khoản thu hoàn thành dự toán cả năm, các khoản còn lại cũng đạt tiến độ khá cao từ 88% trở lên; có 33 địa phương thu đạt và vượt dự toán thu; các địa phương còn lại có 19 địa phương thu đạt trên 92% dự toán, 11 địa phương thu thấp hơn chủ yếu do ảnh hưởng của việc giảm thu thuế giá trị gia tăng từ các mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản.

b) Thu từ dầu thô: trong tháng ước đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, giảm gần 1 nghìn tỷ đồng so với tháng 10. Luỹ kế thu 11 tháng đạt 96,45 nghìn tỷ đồng, bằng 113,2% dự toán, bằng 90,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội; (giá dầu thanh toán bình quân ước khoảng 109 USD/thùng, tăng 11 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 13,9 triệu tấn, bằng 97% kế hoạch năm).

c) Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: tháng 11 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 19 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 7 nghìn tỷ đồng). Luỹ kế thu 11 tháng ước đạt 154,57 nghìn tỷ đồng bằng 100,4% dự toán, bằng 96,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội (tổng số thu đạt 228,57 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 74 nghìn tỷ đồng).

Về chi ngân sách nhà nước

Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 933,57 nghìn tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện tháng 11 ước đạt xấp xỉ 14 nghìn tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 152,6 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2013;

- Chi trả nợ và viện trợ: Thực hiện tháng 11 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 118,38 nghìn tỷ đồng, bằng 98,7% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn;

- Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính: Thực hiện tháng 11 ước đạt 60,95 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 662,59 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhìn chung, việc điều hành chi NSNN đúng tinh thần chặt chẽ, tiết kiệm theo  Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014. Quá trình điều hành, Bộ Tài chính đã tăng tiến độ bổ sung cân đối và tạm ứng NSTW cho một số địa phương bị ảnh hưởng giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Về cân đối ngân sách

Bội chi NSNN tháng 11 ước khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng 143,97 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN

Về phát hành trái phiếu trong nước: trong tháng 11/2014, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công các phiên đấu thầu trái phiếu, với kết quả huy động đạt: 7.386  tỷ đồng, Trong đó: kỳ hạn 3 năm đạt: 1.460  tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm đạt: 3.300 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm đạt: 2.416 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm đạt: 210 tỷ đồng; lãi suất trúng thầu tăng theo qua từng phiên, cụ thể: đối với kỳ hạn 5 năm: 5,01% - 5,04% - 5,1%/năm; kỳ hạn 10 năm: 6,3% - 6,34% - 6,4%/năm; kỳ hạn 15 năm: 7,05%/năm. Lũy kế từ đầu năm đến 24/11/2014, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 228,8 nghìn tỷ đồng, đạt 76,9% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN cho đầu tư phát triển năm 2014.

Về phát hành trái phiếu Quốc tế: Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ, trong tháng 11/2014 Bộ Tài chính đã phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ Đô la Mỹ, lãi suất phát hành thấp (4,8%/năm so với mức lãi suất dự kiến ban đầu khi chào bán là 5,125%/năm), tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ (trong 10 năm); Đồng thời hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 với tổng lợi ích sau khi hoán đổi là 13,9 triệu USD; góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Nhìn chung, Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm các nhà đầu tư trên thị trường trong và ngoài nước. Điều này đã góp phần đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn để một mặt bù đắp bội chi NSNN cho đầu tư phát triển; một mặt góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.