Tổ chức sử dụng vốn nhà nước chỉ được dùng tiền mặt trong 4 trường hợp

Theo finance.tvsi.com.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư quy định thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước trên lãnh thổ Việt Nam.

NHNN Việt Nam cho biết, mục tiêu của việc ban hành Thông tư nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.
 
Theo Thông tư này, tổ chức sử dụng vốn nhà nước là tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước.
 
Tổ chức có sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là các tổ chức được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; doanh nghiệp được Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng; doanh nghiệp được ngân hàng thương mại bảo lãnh theo ủy thác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc theo ủy thác của cơ quan thuộc Chính phủ...
 
Dự thảo thông tư nêu rõ, các tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt trong các trường hợp sau.
 
Thứ nhất, thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản và vật tư cho người dân trực tiếp sản xuất chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
 
Thứ hai, thanh toán công tác phí, trả lương cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
 
Thứ ba, các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước.
 
Thứ tư, các khoản thanh toán khác với giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.
 
Dự kiến Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2014 và sẽ thay thế Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày  07/3/2007.