Chỉ thị số 134/CT-KTNN:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020


Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành.

Tại Chỉ thị số 134/CT-KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm soát việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định, xác minh, đối chiếu trong quá trình thực hiện kiểm toán; nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng chống tham nhũng trong quá trình kiểm toán; triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán đối với 05 lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, đặc biệt phải áp dụng các phần mềm kiểm toán; thực hiện nghiêm quy định về thời gian phát hành báo cáo kiểm toán…

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 134/CT-KTNN.