Kế hoạch 1563/KH-TCHQ:

Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm quy chế hoạt động công vụ của Hải quan


Ngày 13/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch số 1563/KH-TCHQ về việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.

Kế hoạch bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế công vụ.
Chủ động tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát đột xuất việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện Quy chế công vụ của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.
Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức hải quan trong sạch vững mạnh, chính quy, hiện đại, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Kế hoạch yêu cầu mỗi công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hiểu, nắm vững và thực hiện tốt các nội dung quy định trong Quy chế công vụ.
Xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm Quy chế công vụ của công chức, viên chức và người lao động theo các quy định của pháp luật và của Ngành. Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị có công chức, viên chức và người lao động vi phạm.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Kế hoạch số 1563/KH-TCHQ.