Tới 2020, GDP bình quân đạt 3.200-3.500 USD: Cần nỗ lực lớn

Theo chinhphu.vn

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 6,5-7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.200-3.500 USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chính phủ đã tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 đang diễn ra.

Trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng 21/3, các chỉ tiêu nói trên về tốc độ tăng GDP và GDP bình quân đầu người tiếp tục được khẳng định. Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng, được nhắc tới đầu tiên trong kế hoạch 5 năm.

Một trong những căn cứ để đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cho thời gian tới là tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015. Trong giai đoạn này, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm trước. Tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 5,91%. Nhờ đó, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng. GDP năm 2015 (theo giá hiện hành năm 2015) là 4.193 nghìn tỷ đồng, tương đương 193,4 tỷ USD. Với dân số 91,7 triệu người, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.109 USD/người.

Dự kiến giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm. Chỉ số giá GDP bình quân 6,0-6,5%/năm. Tỷ giá VND/USD tăng bình quân 2-3%/năm. Dân số tăng bình quân gần 1%/năm, đến năm 2020 là 96,1 triệu người.

Tới năm 2020, nếu tính theo kịch bản thấp (GDP tăng bình quân 6,5%/năm, chỉ số giá GDP bình quân 6%/năm, tỷ giá VND/USD tăng bình quân 3%/năm), thì GDP (theo giá hiện hành năm 2020) khoảng 7.695 nghìn tỷ đồng, tương đương 307,5 tỷ USD. Khi đó, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 USD/người.

Còn nếu tính theo kịch bản cao (GDP tăng bình quân 7%/năm, chỉ số giá GDP bình quân 6,5%/năm, tỷ giá VND/USD tăng bình quân 2%/năm), GDP (theo giá hiện hành năm 2020) khoảng 8.075 nghìn tỷ đồng, tương đương 336,4 tỷ USD. Trong trường hợp này, GDP bình quân đầu người khoảng 3.500 USD/người.

Như vậy, với dự kiến về tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá GDP và tốc độ tăng tỷ giá VND/USD và tốc độ tăng dân số giai đoạn 2016-2020 nêu trên, GDP bình quân đầu người năm 2020 sẽ khoảng 3.200-3.500 USD (tính số tròn), đúng như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Các số liệu chi tiết trên đây (GDP giá hiện hành theo VND, GDP quy ra USD và GDP bình quân đầu người theo USD) đã được thể hiện cụ thể trong Báo cáo số 77/BC-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ gửi Quốc hội (Phụ lục B về một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020).

Rõ ràng cần nỗ lực rất lớn để đạt các được các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên. Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ 3/2016 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực trên các lĩnh vực song đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp mới, tinh thần chung là phải tiếp tục phát huy, khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế, mặt thuận lợi, những kết quả đạt được; đồng thời ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra ngay trong năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ cũng nhận định, chúng ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Chính phủ sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Chính phủ đã trân trọng đề nghị Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và đồng chí, đồng bào cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tăng cường giám sát, ủng hộ, chung sức đồng lòng, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.