Tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cần điều kiện gì?

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 811/QĐ-TCT về quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế vừa ban hành quy định về việc tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo đó, cơ sở đào tạo có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên về các nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 10/2021/TT-BTC, tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức lớp cập nhật kiến thức như sau:

Một là, có chương trình, tài liệu cập nhật kiến thức hàng năm đáp ứng quy định tại Điều 19 Thông tư số 10/2021/TT-BTC, phù hợp với Chương trình khung các nội dung cập nhật kiến thức hàng năm của Tổng cục Thuế.

Hai là, có ít nhất 03 giảng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 10/2021/TT-BTC (bao gồm giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có ký hợp đồng thỉnh giảng với với đơn vị từ một năm trở lên); trong đó có ít nhất 02 giảng viên giảng dạy nội dung các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế; ít nhất 01 giảng viên giảng dạy nội dung các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Ba là, đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức với Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế xác nhận đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức theo quy định.

Bốn là, đáp ứng điều kiện thực hiện việc báo cáo, cập nhật dữ liệu về cập nhật kiến thức bằng phương thức điện tử theo triển khai của Tổng cục Thuế.

Riêng đối với các cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Nghiệp vụ Thuế, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thực hiện tổ chức các lớp cập nhật kiến thức theo quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTC và Quy chế này không phải thực hiện thủ tục đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức với Tổng cục Thuế.

Các đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức cần xây dựng kế hoạch chi tiết các lớp cập nhật kiến thức trên cơ sở chương trình khung do Tổng cục Thuế ban hành và thông báo cho Tổng cục Thuế trong quý I hàng năm.

Trường hợp cơ sở đào tạo và tổ chức nghề nghiệp về đại lý thuế nộp hồ sơ đăng ký tổ chức cập kiến thức với Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức sau ngày 31/3 thì cơ sở đào tạo và tổ chức nghề nghiệp về đại lý thuế thông báo kế hoạch chi tiết các lớp cập nhật kiến thức của năm đó cho Tổng cục Thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức.

Kế hoạch phải được thông báo cho Tổng cục Thuế trước khi tổ chức lớp cập nhật kiến thức. Trường hợp kế hoạch đã thông báo cho Tổng cục Thuế có thay đổi (bổ sung các lớp ngoài kế hoạch đã thông báo hoặc thay đổi nội dung, chương trình, giảng viên, thời gian tổ chức của các lớp đã thông báo), đơn vị tổ chức cập nhật phải thông báo lại kế hoạch đã sửa đổi, bổ sung với Tổng cục Thuế chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức lớp học.

Trường hợp cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cập nhật kiến thức cùng với các lớp tập huấn chung cho người nộp thuế thì không phải thông báo kế hoạch tổ chức với Tổng cục Thuế.

Cơ sở đào tạo và tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế phải duy trì điều kiện để được tổ chức cập nhật kiến thức trong suốt quá trình tổ chức cập nhật kiến thức. Trường hợp không còn đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức hoặc không còn nhu cầu tổ chức cập nhật kiến thức, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày không còn đủ điều kiện hoặc không còn nhu cầu tổ chức cập nhật kiến thức, đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức phải có văn bản thông báo cho Tổng cục Thuế trong đó nêu rõ lý do, thời điểm không còn đủ điều kiện hoặc không tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức.

Tại Quyết định số 811/QĐ-TCT, Tổng cục Thuế còn quy định rõ về những hành vi vi phạm về tổ chức cập nhật kiến thức và hình thức xử lý vi phạm...

Hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức bao gồm: Bản đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế; Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ sở đào tạo, tổ chức xã hội nghề nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện giảng viên theo quy định theo tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế; Tài liệu chứng minh cơ sở đào tạo có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên về các nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 10/2021/TT-BTC (đối với trường hợp đơn vị đăng ký tổ chức cập nhật là cơ sở đào tạo).