Trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung: Thủy Nguyễn - Thiết kế: T. Anh

Liên quan đến cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy định rõ một số trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh 1