Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước

Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.
Trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Liên quan đến cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy định rõ một số trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (LKBTCK).
Cơ chế đặc thù về quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Cơ chế đặc thù về quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) quy định, khi tính toán các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, ngoài các yếu tố khách quan được loại trừ theo quy định pháp luật về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, hai đơn vị này được loại trừ thêm các yếu tố khách quan.
[Infographics] Thời hạn để doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ đăng ký, lưu ký trái phiếu

[Infographics] Thời hạn để doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ đăng ký, lưu ký trái phiếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó quy định rõ thời hạn để doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ đăng ký, lưu ký trái phiếu.