Từ ngày 20/11/2023, mức giảm tiền thuê đất được quy định thế nào?

Khánh Chi

Miễn, giảm tiền thuê đất là chính sách tài chính về đất đai của Nhà nước đối với người dân, thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ người dân của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu. Đặc biệt, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh hậu COVID-19. Tiếp tục thực hiện chủ trương này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Từ ngày 20/11/2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất...
Từ ngày 20/11/2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất...

Trong những năm qua, các quan điểm chỉ đạo, định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước đã có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; thị trường quyền sử dụng đất từng bước đi vào nền nếp có sự điều tiết của Nhà nước, tạo thêm nguồn thu quan trọng cho ngân sách.

Với những chủ trương, định hướng, giải pháp mới, nguồn tài nguyên đất đai được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất, bền vững, thực sự là một công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc huy động nguồn lực đất đai, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Bối cảnh hậu COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Chính sách thuế đã được sử dụng xuyên suốt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh hậu COVID-19, mới đây, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, từ ngày 20/11/2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).