Gỡ vướng xử lý lại hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng chợ Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc khi xử lý lại hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT.

Gỡ vướng xử lý lại hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng chợ

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc khi xử lý lại hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng chợ theo hình thức BOT.

Công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong quá trình cổ phần hóa, đổi mới tổ chức quản lý các ĐVSNCL. Nhằm đẩy nhanh quá trình này, ngoài việc ban hành quy định hướng dẫn việc chuyển ĐVSNCL thành CTCP nói chung thì quy định liên quan đến công tác kế toán trước, trong và sau khi chuyển đổi nói riêng cũng đã được hoàn thiện đồng bộ nhằm giúp các ĐVSNCL xử lý các vấn đề tài chính phát sinh.
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Thông tin báo cáo tài chính (BCTC) có vai trò hết sức quan trọng, giúp cho việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL. Các thông tin này luôn được yêu cầu phải minh bạch, hữu ích và đảm bảo độ tin cậy. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá những vấn đề liên quan đến BCTC tại các ĐVSNCL, bài viết nêu rõ một số định hướng hoàn thiện hệ thống BCTC trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu, bối cảnh phát triển mới.