Tuân thủ pháp luật - Tiêu chuẩn hàng đầu xếp hạng ngân hàng

Theo Thanh Duyên/doanhnhansaigon.vn

Kể từ ngày 1/4/2019, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu áp dụng xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Không áp dụng xếp hạng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Nguồn: internet
Không áp dụng xếp hạng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 52/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kể từ ngày 1/4/2019 việc xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực. Các ngân hàng được áp dụng xếp hạng là các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính; chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Không áp dụng xếp hạng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị giải thể; ngân hàng có thời gian hoạt động không đủ 24 tháng kể từ ngày khai trương hoạt động.

Việc xếp hạng đảm bảo phản ánh đầy đủ thực trạng hoạt động, rủi ro của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Theo Thông tư này, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chia thành các nhóm đồng hạng, gồm: Nhóm 1, ngân hàng thương mại có quy mô lớn (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 100.000 tỷ đồng); nhóm 2, ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng bằng hoặc thấp hơn 100.000 tỷ đồng); nhóm 3, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nhóm 4, công ty tài chính; nhóm 5, công ty cho thuê tài chính; nhóm 6, ngân hàng hợp tác xã.

Trọng số của nhóm chỉ tiêu, của từng chỉ tiêu, theo từng nhóm đồng hạng được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của từng nhóm chỉ tiêu, từng chỉ tiêu đối với mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng và yêu cầu của công tác thanh tra, giám sát.

Căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A), Khá (B), Trung bình (C), Yếu (D) hoặc Yếu kém (E).

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào các hạng A (Tốt) nếu có tổng điểm xếp hạng lớn hơn hoặc bằng 4,5; hạng B (Khá) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 4,5 và lớn hơn hoặc bằng 3,5; hạng C (Trung bình) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 3,5 và lớn hơn hoặc bằng 2,5; hạng D (Yếu) nếu tổng điểm nhỏ hơn 2,5 và lớn hơn hoặc bằng 1,5; hạng E (Yếu kém) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 1,5.

Hệ thống tiêu chí được sử dụng để xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: Vốn; chất lượng tài sản; quản trị điều hành; kết quả hoạt động kinh doanh; khả năng thanh khoản; mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Ngoài ra thông tư cũng quy định, trước ngày 30/6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kết quả xếp hạng của năm trước liền kề đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.