Ứng 6.467,5 tỷ đồng dự toán NSNN năm 2011 cho một số dự án cấp bách

PV.

TCTC Online - Ngày 15/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1897/QĐ-TTg về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho một số dự quan trọng, cấp bách.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính ứng 6.467,5 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 bao gồm: nguồn ngân sách Trung ương 1.980 tỷ đồng và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 4.487,5 tỷ đồng để bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2010.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo danh mục, mức vốn ứng trước kế hoạch năm 2011 cho các Bộ, ngành và địa phương.

Các Bộ, ngành địa phương được ứng trước vốn chịu trách nhiệm bố trí, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định; định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện dự án và tiến độ giải ngân gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này cũng chỉ rõ các dự án được ứng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2011 cho các công trình, dự án hoàn thành năm 2010 gồm:

-         Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp bệnh viện Hữu nghị dự kiến được ứng trước 40 tỷ đồng;

-         Dự án Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam được ứng trước 100 tỷ đồng;

-         Chương trình cấp điện 5 tỉnh Tây Nguyên được ứng trước 50 tỷ đồng; khu kinh tế Nghi Sơn được ứng trước 120 tỷ đồng.

-         Ứng trước kế hoạch năm 2011 vốn đối ứng các dự án ODA hoàn thành năm 2010 là 210 tỷ đồng.

-         Các dự án giao thông được ứng trước 1.475 tỷ đồng.

-         Các dự án y tế được ứng trước 270 tỷ đồng.

-         Đề án kiên cố hóa trước lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được ứng trước 300 tỷ đồng;

-         Các dự án có trong Quyết định 171/QĐ-TTg, Quyết định 182/QĐ-TTg, Quyết định 286/QĐ-TTg, Quyết định 252/QĐ-TTg và các dự án giao thông khác được ứng trước 802,5 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiều Chính phủ…

Danh mục cụ thể các dự án được ứng vốn được quy định cụ thể trong Phụ lục ban hành lèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.