Ưu đãi về thuế và hỗ trợ đầu tư với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

PV.

Ngày 20/6/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trong đó có quy định cụ thể về chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ đầu tư với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ưu đãi về thuế và hỗ trợ đầu tư với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nguồn: internet
Ưu đãi về thuế và hỗ trợ đầu tư với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nguồn: internet

Theo quy định, Dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế.

Đối với dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao có quy mô vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 30 năm.

Đối với các dự án đã được UBND cấp tỉnh cấp phép đầu tư trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao (ngày 23/5/2008) và đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp.

Về vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, Nghị định quy định, ngân sách trung ương ưu tiên ố trí đủ kinh phí cho Ban Quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Khu Công nghệ cao theo tiến độ quy định.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng phương án bố trí vốn cho Ban Quản lý.
Đồng thời, Nghị định cũng nêu rõ, ngân sách trung ương cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội kinh phí thực hiện các dự án bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao thông qua kế hoạch ngân sách hằng năm của Ban Quản lý.
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội bố trí nguồn vốn của Thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành các công trình quy định, bố trí kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao.