Quy định mới về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô

PV.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 quy định cụ thể về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô được quy định không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam. Nguồn: internet
Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô được quy định không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam. Nguồn: internet

Theo đó, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn hoạt động tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và quyết định thời hạn hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô.

Quyết định đã quy định cụ thể về hoạt động huy động vốn của chương trình, dự án tài chính vi mô được thực hiện dưới 03 hình thức:

Một là, tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Hai là, nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô.

Ba là, vay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Về hoạt động cho vay của chương trình, dự án tài chính vi mô, Quyết định nêu rõ 03 nguyên tắc cho vay với khách hàng tài chính vi mô, cụ thể:
Thứ nhất, tự chủ trong hoạt động cho vay và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình;
Thứ hai, theo thỏa thuận giữa chương trình, dự án tài chính vi mô và khách hàng tài chính vi mô, đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận về cho vay giữa chương trình, dự án tài chính vi mô và khách hàng tài chính vi mô phải được lập thành văn bản.
Trong đó, tối thiểu có nội dung về quyền, trách nhiệm bên cho vay và bên vay, mục đich sử dụng vốn vay, thời hạn cho vay, thời hạn hoàn trả cả gốc và lãi vốn vay, lãi suất cho vay và hình thức bảo đảm tiền vay.
Thứ ba, lãi suất cho vay phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện cụ thể của chương trình, dự án tài chính vi mô, kế hoạch tài chính vi mô, bù đắp đủ chi phí hoạt động, tăng trưởng và không vì mục tiêu lợi nhuận.

Theo Quyết định, về điều kiện cho vay, khách hàng tài chính vi mô phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự; việc cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng tài chính vi mô; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô được quy định không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam.

Chương trình, dự án tài chính vi mô còn có các hoạt động khác như nhận ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân, chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ để cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, chương trình, dự án tài chính vi mô cũng có thể mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại; làm đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đối với khách hàng tài chính vi mô theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng tài chính vi mô các kiến thức liên quan đến sử dụng vốn vay, sản xuất, kinh doanh, đời sống, xã hội, môi trường và các kiến thức khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của khách hàng tài chính vi mô.